مطالب توسط فرهاد نظری دوست

چوب کرات

در این مقاله به موضوع رنگ و انسان وتاثیر آن بر روحیه و روان و در کل شخصیت افراد می‌پردازیم. این موضوع توسط روانشناسان و نقاشان مورد بررسی قرار گرفت و آنها به نتایج جالبی رسیدند. در زمینه روانشناسان تست‌های متعددی طراحی کردن که با انجام آن می‌توان به روحیه خود پی برد. ترکیبات رنگی […]