شعبه دوم معرق سبز

شعبه دوم معرق سبز واقع در شهر قزوین به علت در گذشت مدریت این شعبه اقای جعفر اصفههانی تا اطلاع ثانویه تعطیل می باشد